Dịch vụ

  • cabana-lipe-s-118-of-126.jpg

Massage trong phòng

massage.png
Massage trong phòng


L?n bi?n và m?t chuy?n ?i trong ngày

s__3842072-1.jpg
Tham gia nhóm và chuy?n ?i riêng.


Dịch vụ đưa đón

pick-up-1.jpg
Ch?n d?ch v? khi nh?n phòng và tr? phòng (b?n tàu Koh Lipe - Cabana Lipe Beach Resort).


Trang trí Honeymoon & Anniversary

cabana-lipe-s-121-of-126.jpg
Trang trí Honeymoon & Anniversary